Kode Remot TV Eternity Chung He 2024 dan Cara Setting

Kode Remot TV Eternity Chung He – Remot TV Eternity Chung He merupakan salah satu remot TV jenis remot muti fungsi (universal). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa remot universal merupakan solusi untuk mengganti remot bawaan yang rusak atau hilang. Sebab remot jenis ini dapat digunakan pada hampir semua merk TV, selain itu harganya juga terjangkau bahkan boleh dibilang murah.

Remot TV Eternity Chung He banyak dijual ditoko – toko elektronik, baik itu online maupun offline. Namun perlu untuk diketahui, agar bisa berfungsi dan bekerja layaknya remot bawaan, perlu dilakukan setting terlebih dulu pada remot. Yaitu dengan cara memasukan kombinasi 3 digit angka atau biasa disebut kode remot.

Kode remot sendiri untuk tiap – tiap merk TV berbeda, jadi untuk proses seting remot TV Eternity Chung He di perlukan ketelitian dalam memilih kode remot agar proses setting bisa berhasil dan remot bisa berfungsi dengan baik.

Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kode remot tersebut? Biasanya di setiap pembelian remot TV Eternity Chung He akan disertai buku manual yang isinya daftar kode remot dari berbagai merk TV serta cara settingnya. Namun jika ternyata tidak ada buku manual atau buku manual hilang, jangan khawatir. Karena pada kesempatan kali ini teknisitv akan membagikan untuk anda informasi mengenai kode remot tersebut. Untuk itu simak penjelasan lengkapnya dibawah ini.

Daftar Kode Remot TV Eternity Chung He

Daftar Kode Remot TV Eternity Chung He

Berikut ini merupakan tabel daftar kode remot TV eternity chung he :

MERK TVKODE REMOT
Advance104,369,102,178,187,120,103,106,371,181,224,330,346,347
Advante181,120,181,224,073,368,104,369
Aico102,178,187,025,106,332,224,335,181,131,368,104,369,073,025
Aiwa009,057,096,058,224,102,104,369,308
Akai053,056,073,079,102,104,181,224,308,325
Akari013,015,102,104,181,224,073
Akira213,015,057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,104,369,033,

053,055,056,073,078,079,086,092,108,111,114,115,121,146,164,

172,173,177,181,193,199,,200,209,212,217,224,232,235,244,246,

247,252,264,266,270,275,278,296,299,308,325,326,330,346,347,

357,370,387
Asano061,102,104,181,224,073,332,333,335,368,369,308,325,320,330,

346,347,357,370,387
Asatron053,056,073,102,103,187,181,224,308,325,320,330,346,347,357,

370,387,332,333,335,368,104,369,106,371
Audiotone181,102,025,131,187,224,332,103,333,335,368,371,104,369,204
Auhtech102,120,187,332,333,335,368,369,104,181,073,224,181
Avante181,102,187,104,224,073,332,333,335,368,371,369
Bazooke017,151,374,386,024,040,043,070,071,082,085,087,098,100,109,

110,112,139,158,169,182,185,196,207,208,215,216,218,225,245,

248,261,262,263,305,309,311,313,314,315,320,329,343,344,383,

388,053,016,025,120,154,204,269,273,147,150,214,385
B/E (mesin TV)102,178,187,104,103,369,106,181,308
Big Beauty151,152,374,253,024,043,102,104,181,224,073
Bluebella060,300,318,319,336,053,253,024,043,102,104,181,224,073
Bluesky053,102,187,027,043,104,102,024,181,224,073,308
Bomba030,088,073,102,104,060,187,181,224,073,308,325
Casino000,151,152,374,386,017,152,150,053,120,024,147,253,385
Changhong358,014,091,182,128,089,008,092,102,104,181,224,073,093,010,

011,016,026,028,053,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,

159,162,183,184,226
TV China057,096,101,102,178,187,332,335,368,104,181,131,025,250
Chunglan249,131,057,101,102,178,187,142,188,206,102,181,224,073,358,

371
Cichi054,081,093,118,175,203,230,272,289,342,034,086,027,224,054,

120,053,104,102,181,073,187,308,371
Clarion024,043,102,181,224,073,249,057,096,101,102,178,368,104,369
Crystal207,102,249,057,096,101,178,187,332,333,335,368,104,369,095,

103,106,224,053,181,073
Daewo012,031,042,012,101,102,178,187,335,368,104,369,224,073,181
Detron053,212,102,104,181,187,192,073,103,106,224
Daichi024,043,102,332,333,335,368,104,369,181,224,073,308,325,320,

330,346,347,357,370,387,395,103,106,211
Dazz120,12,181,178,187,073,332,333,335,368,104,369
Daiken073,102,104,224,181,325,320,330,346,347,357,370,387
Digimedia104,102,131,073,103,224,106,025,178,187,332,333,335,368,369,

204
Digitec147,150,214,385,017,151,374,386,253,152,120,043
Digitec 123147,150,214,385,151,152,374,386,017,150,214
Digitec 323147,150,214,385,151,152,374,386,017,150,214
Discstar151,152,374,386,017,391,332,333,335,368,104,369,092,224,073
Diva147,150,214,385
Etron057,096,101,102,181,332,333,335,368,104,369,033,053,055,056,

073,181,308,325
Fortune102,178,187,332,333,335,368,104,369,181,193,199,200,209,212,

217,224,232,235,308,325,320,330,346,347,357,357,370,387
Fujicom102,181,224,073,235,104,369
Fujitec097,077,258,024,043,102,104,132,099,181,179,192,073,103,224
Fuji Electric102,077,043,189,024,104,253,120,017,224,181,073,332,333,335,

368,032,117,210,236,254
Fujitsu048
Fujiwa102,178,187,332,333,335,368,179,192,228,371,172,073,181,232,

235,224,104,369,308,325,320,330,346,347,357,370,387
Fuli047
Furichi104,369,057,096,101,102,181,073
Futachi104,369,073,078,079,086,092,108,181,224,278,347,357,370,387
Galaxi102,178,187,332,333,335,368,104,369,181,131,106,073,103,224
General057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,104,369,099,132,095,

103,106,211,269,273,016,025,120,154,204
Goldstar140,259,260,249,009,019,153
Grand Master151,152,374,386,017,249,024,053,055,056,224,147,150,214,385,

269,273,016,025,120,154,204
Great Wall011,016,017,024,025,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,

031,042,079
Grundig392,393,157,255,257,301,302,303,321,323,324,325,113,034,060,

061,074,080,160,295
Haier033,053,055,056,073,078,079,086,092,108,232,235,244,246,247,

249,252,264,266,270,095,103,106,211,008,105,133,134,249,054,

081,093,118,175,203,230,272,289,342,119,054,081,093,118,175,

203,230,272,289,342,249,007,179,034,060,061,074,080,160,295
Himida075,250,251,075,057,096,101,102,187,332,333,335,368,007,179,

108,114,173,177,181,193,199,200,209,212,217,224,232,235,073,

299,308,104,369
Hitachi007,179,371,015,010,014,274,281,336,048,027,076,126,006,008,

105,240,157,280,080,251,301,048,160,295
Hitachifujian007,187,102,332,333,335,368,104,181,224,073,369,011,201,015,

000,010,014,300,318,319,336,337,338,028,034,053,060,061,006,

008,354,355,048,365,075,079,179
Huicia102,178,187,332,333,335,368,371,104,369,224
Hisense006,007,008,010,014,015,025,135,045,046,103,105,107,115,116,

128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,

190,191
Hongsu131,188,102,178,187,104,369,073,224,181,039
Hujanu011,015,053,055,056,058,059,079,009,057,096,101,102,178,187,

332,333,335,368,040
Ichd054,081,093,118,342,034,120,074,080,086,104,369,095,027
Ichiban017,151,152,374,386,017,249,147,150,214,385,253,000,024
Ichiko104,369,102,178,187,368,131,181,073,224,347,357,370,387
Ikawaguchi332,333,335,368,104,369,099,308,325,320,330,346,347,357,370,

387,095,103,106,102,131,181,187,073,025,224
Indotec120,102,104,181,224,073,250,251
Intel213,013,102,332,333,335,368,104,369,181,224,073
Itami015,368,104,369,308,325,0373,104,346,347,357,370,053,024
Itech102,181,308,325,346,347,357,370,178,187368,104,369,224,073
Jensonic102,120,104,369,073,308,325,320,330,346,347,357
Jhonson024,043,102,104,224,073,332,333,335,368,369,308
Jinsing Itami120,102,104,181,073,224,043,308,325,357,370,387
Jonsa024,043,102,104,224,073,332,333,335,368,369,308,325,320,330,

346,347,357,370,387,371
JVC161,384,004,089,024,156
Kanslir120,102,104,181,224,073,332,333,335,369,346,347,357,370
Kasumi104,369,102,178,187,332,333,335,368,181,308,325,330,346,347,

357,370387,073,224
Kawachi104,369,057,096,102,178,187,332,333,335,368,181,187,073,224
KCL053,102,181,073,224,308,325,320,330,346,347,357,370,387,332,

333,335,368,104,369
Kimura095,073,102,178,187,332,053,335,368,104,369,308,325,320,330,

346,347,073
Konka
075,081,118,157,102,104,181,224,011,017,073,029,032,034,054,

067,069,071,076,077,078,079,080,107,117,163,164,165,210
Korea181,102,178,187,332,104,369,308,325,320,330,346,347,357,370,

387,073,224
Kosima120,120,025,024,043,102,178,187,332,333,335,368,104,369,181

224,073
Laser024,024,043,332,333,335,368,104,102,181,224,073,369
Lensa
053,102,104,181,224,073,181,224,308,325,320,330,346,347,370,

369
LG140,024,040,043,259,260,261,002,020,059,066,361
Lucky Star073,224,102,104,181,106,103,025,131,187,308,325,320,330,346,

347,357,370,387,368,369,371
Magic Stereo147,385,151,386,017,152,374,249,214,253,024,000
Marotech269,273,016,025,204,057,102,178,187,332,335,368,104,369,308,

325,181,073,103,106,131
Mitochiba102,178,187,332,333,335,368,104,369,308,325,320,330,346,347,

357,370,387,371,095,181,373,103,106
Matsui120,154,204
Mayaka120,154,204,
Mazda102,332,333,335,368,104,369,103,106,187,224,308,325,320,330,

346,347,357,370,387
Mesin TV102,332,333,335,368,104,369,103,106,187,224,308,325,320,330,

346,347,357,370,387
Minimax147,150,214,385,151,152,374,386,017,249
Mitsubishi011,038,351,201,227,233,228,011,038
Mitzuno120,154,204,057,106,103,102,178,187,335,368,104,369,103,371
Modern102,106,332,333,335,368,104,369,308,325,320,330,346,347,357,370,

387,103,187
Multimax147,332,333,335,368,104,369,308,325,346,347,357,370,387,152,000,

024
Nakai104,369,102,178,187,332,333,335,368,073,181,308,325,320,330,346,

347,357,370,387,099,132,103,244,025
Nanotech102,104,073,053,024,332,333,335,368,369,325,320,330,346
NEC089,300,318,319,336,337,354,355,140,006,011,016,025,308,325,320,

330,249,075,250,051,053,056,024,079,004
Nidai102,178,187,332,333,335,368,371,104,369,073,224,247,249,330,346,

347,357,370,387
Nakai025,120,204,073,173,177,181,224,232,235,249,252,264,346,347,357,

370,387,371,187,332,333,335,368,104,369,103,106,016,154
Niko102,178,187,332,333,335,368,371,104,369,073,181,224,308,325,320
Nikon009,057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,058,226
Nitech102,178,187,332,333,335,368,104,369,224,346,347,357
Nycam147,150,214,385,151,152,374,386,017,249,374
Nordmende394,395,148,214,227,230
Ninja147,150,214,385,151,152,374,386,017,249,253,000
Okei151,152,374,386,017,249,147,150,214,385,024,253,000
Olympic104,369,053,308,320,330,346,347,357,370,387,102,178,187,332,333,

335,368,371,151,024,043,374,386,120
Onmura102,332,368,104,369,053,073,308,325,320,330,346,347,357,103,106,

211,095,024
Otre102,332,333,335,368,104,369,053,0573,308,325,330,346,347,357,249,

095,057,024
P25/27
249,024,043
Panasonic020,059,066,361,001,021,022,362,300,318,319,336,337,338,354,355,

015,014
Philips024,039,040,043,174,141,241,242,249
Plasma104,369,102,187,335,368,371,103,106,224,299,308,325,346,347,025,

120,181,131,073
PLY GM1490151,152,374,386,017,147,150,214,385,249,253
Polytec120,102,104,224,181,073
Polytron147,151,017,253,152,024,150,053,120,043,214,385
Polyvision151,152,374,386,017,147,024,000,150,385
Prima053,332,333,335,368,104,369,073,308,325,320,181,102,224
Protec120,204,102,332,333,335,368,104,369,308,325,320,330,346,347,357,

370,224,181,073
Quatro102,368,104,369,053,308,325,320,330,346,347,357,370,249,024
Roadstar269,120,204,102,332,335,368,104,369,308,325,320,330,346,347,357,

370,224,181,073
RCA240,251,350,349
Rowa011,024,025,040,043,096,046,341,372,389,127,182,267,016,120,332,

333,335,368,058,011
Ruyi011,038,051,201,27,233,228,015,249
Saab102,332,368,104,369,181,131,187,073,308,325,347,371,095,103,106,

025,224
Saijo102,104,332,369,095,103,106,371,132,095,073,224,187,131
Saige011,016,025,120,341,372,389,102,332,333,335,368,104,369,073,308,

325,320,330,346,347,357,370,387
Samsung050,024,008,011,016,021,025,037,039,040,043,053,051,091,123,113
Sanex181,187,332,330,346,347,357,370,104,369,224,073
Sankei391,102,332,333,335,368,104,369,073,308,325,320,330,346,347,357,

370,387
Sanken249,073,181,224,308,325,346,347,357,370,387,102,178,187,332,333,

335,368,104,369
Sansui269,073,016,025,120,154,204,
Sanyo099,132,008,223,352,036,371,014,300,318,319,336,337,338,354,355,

015,035,056,073,224,308,346,347,357,370,387,105,079,134,133,202
Semiro104,369,102,178,187,332,333,335,368,371,073,106,308,325,320,330,

346,347,357,370,387
Shanghai009,011,016,017,022,024,040,025,043,053,056,057,058,079,123
Sharp033,018,135,359,046,167,025,120,390,005,137,359,156
Sherwood046,167,180,341,372,389,269,273,016,025,120,154,204
Siera249,024,043
Sinmeng104,369,057,096,101,178,187,335,368
Sinko102,187,332,333,335,368,073,224,308,325,320,330,316,347,357,370,

387,104,369
Skyworth011,025,053,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,

109,143,160,168,169,170,176,180,194,197,198,199,024,043,398,200,

290,016,292,293,294,295
Sony041,049,094,237,390,005,363,237,238,239,240,095,103,106,221,148,

135,023,236
Sony Wega363,041
Sonya102,178,187,332,346,347,357,370,104,369,073,181
Start086,073,181,102,104,224,308,325,320,330,346,347,357,370,387,187,

332,333,335,368,369
Steele102,332,333,335,368,104,369,224,308,325,320,330,346,347,357,370,

387,073
Suga374,386,017,151,152,374,386,249,147,214,385,397,024,253,000
Sukira056,073,181,224,332,368,371,104,369101,102,187
Solitron120,102,332,333,335,368,104,369,073,308,325,320,330,346,347,357,

370
Sumo147,150,214,385,151,152,374,386,017
Superstar104,369,102,332,333,335,368,244,320,330,346,073,387,181
Supertech016,025,120,204,057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,104,369,

308,325,320,330,346,347
Super Turbo077,102,106,104,187,181,073,224,332,333,335,368,308,325,320,330,

346,347,357,370
Supra024,120,104,369,073,224,181,330,346,347,357,370,387,057,096,101,

102,073,332,333,335,368
Tanaka057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,104,369,095,103,106,211,

095,007,179,192,228,371249,357
Tamsonic104,369,102,332,333,181,368,308,187,370,387,099,132,224,371,016,

025,120,103,106,073
Tamasi102,368,104,369,357,249,053,024
TCL073,268,024,051,053,068,071,082,083,084,085,110,111,144,156,143,

244,245,246,247,248,249
Tennox104,369,095,103,106,211,102,181,073
Telesonic120,101,102,335,368
Toshiba128,089,090,295,014,046,027,053,056,007,008,015,028,030,091,250,

251,075,285,286,287
Teletex120,154,204
Thomson364,080,280,295,397,252,255,364,396,257,264,270
Ticsonic102,187,181,224,332,368,104,371,308,346,387,073
Turbo077,000,117,214,254,147,150,385,151,374,386,017,394,250
Tobo341,372,389,269,273,016,025,120,154,204,075,250,251,057,096,101,

102,187,335,368,095,103,106,211,079
TV Media102,333,335,368,104,369,073,249,024,053
Vegatron224,073,102,178,187,332,333,335,368,104,369,181
Victor053
Video053
Visonic099,073,181,101,102,178,187,332,333,335,368,104,369,224
Vitron053,357,370,387,057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,007,371,

095,103,106,104,369,181,224
Votre057,096,101,102,187,332,333,335,368,104,369,249,073,053,024
Winastat057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,181,073,104,369
Winsar057,096,101,102,178,187,332,333,335,368,104,369,073,181,249
W Sonic104,369,096,101,102,178,187,368,224
XCEL150,214,385,147,150,214,385
Youngma102,178,187,332,368,104,369,224,073,181
Yundai102,178,187,332,368,104,369,224,073,181
Zeppelin147,150,214,385,151,152,374,386,017
Merk Lain036,044,057,101,102,178,187,332,333,335,368,077,117,210,236,254,

085,103,106,211,104,369,057,293,310,114,106
TV Buatan057,102,178,187,332,333,335,368,103,106,211,104,369,033,053,055,

056,073,078,079,086,092,108,114,115,121,146,164,172,173,177,181,

193,199,200,209,217,212,224,232,235,244,244,247,248,249,252,264,

266,270,275,278,296,299,308,325,320,330,346,347,348,357,370,387,

007,179,192,228,371,095,171,269,273,016,025,120,154,206,099,132

Spesifikasi Remot TV Eternity Chung He

Spesifikasi Remot TV Eternity Chung He

Remot TV eternity chung he merupakan salah satu jenis remot universal yang bersifat multifungsi dengan banyak sekali kelebihannya, diantaranya seperti :

 • Dapat digunakan pada hampir semua merk TV.
 • Cara setting mudah, ada 3 cara setting baik secara manual maupun otomatis.
 • Tampilan remot lebih menarik dan juga informatif dengan adanya lampu indikator.
 • Dilengkapi lampu senter LED.
 • Dapat diaplikasikan pada semua TV (baik lama maupun baru).

Untuk spesifikasi tekhnis yang sesuai dengan buku manual, yaitu sebagai berikut :

 • Berat remot : 80 gram
 • Jenis Baterai : 2 x AA
 • Daya tahan baterai : 1 tahun
 • Jarak maksimal : 8 meter

Seperti remot universal pada umumnya remot tv eternity chung he juga terlebih dahulu harus dilakukan setting atau pengaturan agar dapat berfungsi layaknya remot TV bawaan. Jika baterai remot habis harus segara diganti, usahakan penggantian baterai yang habis dilakukan dalam waktu kurang dari 45 menit. Sebab kalau remot dibiarkan terlalu lama, maka settingan remot akan kembali ke settingan awal (settingan pabrik). Jadi harus disetting lagi.

Cara Setting Remot TV Eternity Chung He

Cara Setting Remot TV Eternity Chung He

Ada 3 cara untuk setting remot tv eternity chung he, berikut ini penjelasannya :

1. Setting Remot Secara Otomatis

Untuk setting remot eternity chung he secara otomatis, berikut langkah – langkahnya :

 1. Pertama pastikan televisi pada posisi menyala.
 2. Kemudian arahkan remot eternity chung he ke TV, lalu tekan dan tahan tombol S (setting) hingga lampu indikator remot nyala, kemudian lepaskan pada posisi remot siap setting.
 3. Selanjutnya tekan tombol Power di remot, maka lampu indikator akan berkedip (menandakan remot sedang scanning)
 4. Berikutnya perhatikan layar TV jika muncul tanda Mute, tekan tombol apa saja pada remot agar proses scanning terhenti (tanda scanning berhenti bisa dilihat jika lampu LED berhenti berkedip).
 5. Proses setting selesai, tes fungsi remot apakah bisa bekerja dengan baik.

2. Setting Remot Dengan Pencarian Kode

Untuk setting remot dengan pencarian kode bisa mengikuti langkah – langkah di bawah ini :

 1. Pastikan TV pada posisi menyala.
 2. Selanjutnya arahkan remot eternity chung he ke TV, lalu tekan tombol S hingga lampu indikator nyala.
 3. Kemudian tekan berkali kali tombol volume (sambil perhatikan layar) hingga muncul ikon volume bertambah pada layar.
 4. Setelah itu tekan tombol S untuk menyimpan pencarian kode yang telah selesai.
 5. Proses setting selesai, tes remot dengan menekan salah satu tombol di remot apakah remot sudah berfungsi dengan benar.

3. Cara Setting Remot Dengan Kode Remot

Untuk setting remot TV eternity chung he menggunakan kode remot bisa mengikuti langkah – langkah berikut ini :

 1. Pertama siapkan kode remot sesuai dengan merk TV.
 2. Kemudian nyalakan televisi.
 3. Setelah itu tekan dan tahan tombol S pada remot, hingga lampu indikator nyala.
 4. Selanjutnya masukan kode remot.
 5. Jika kode remot telah dimasukan, maka lampu indikator akan mati otomatis.
 6. Setting remot selesai, tes remot dengan menekan salah satu tombol di remot.
 7. Jika remot masih belum bisa berfungsi, ulangi langkah – langkah tersebut diatas dengan memasukan kode remot yang berbeda.

Akhir Kata

Demikian pembahasan mengenai kode remot TV Eternity Chung He yang bisa teknisitv bagikan, semoga bisa bermanfaat dan juga membantu serta bisa menambah wawasan bagi para pembaca artikel ini.

Tinggalkan komentar